POČETNA / ZBRINJAVANJE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA

Zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada

Iz naše ponude izdvajamo:

 • ZBRINJAVANJE OTPADA IZ FOTOGRAFSKE INDUSTRIJE
  (Prema Uredbi o kategorijama vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada n.n. 50/05-grupa 9)
  - razvijači
  - fiksiri
  - fotografski i rtg filmovi
   
 • ZBRINJAVANJE BOJA, LAKOVA, LJEPILA, TISKARSKIH BOJA I OTPADNIH TONERA
  (Prema Uredbi o kategorijama vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada n.n. 50/05-grupa 8)
   
 • ZBRINJAVANJE JESTIVIH ULJA I MASTI
  (Prema Uredbi o kategorijama vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada n.n. 50/05-grupa 20)

 

Ostali uobičajeni otpadi koje zbrinjavamo za naše klijente su:
 • artikli široke potrošnje kojima je istekao rok trajanja (hrana, kozmetika i sl.)
 • organska otapala
 • otpadne kiseline i lužine
 • ambalaža onečišćena opasnim tvarima
 • otpadne laboratorijske kemikalije
 • herbicidi i pesticidi