POČETNA / ZAKONI

Zakoni

Zakoni i propisi iz područja otpada:

  • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)
  • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06, 60/08 i 87/09)
  • Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)
  • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07)
  • Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)
  • Pravilnik o Registru onečišćavanja okoliša (NN  35/08)
  • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12)

Još zakona i propisa